2019-2020 Ders Muafiyeti Başvuru Duyurusu

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DERS MUAFİYET BAŞVURUSU

Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar için Yönerge’nin Dördüncü Bölüm Madde 10 (3)’de yer alan “Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz” maddesine göre muafiyet başvurusu yapılabilir. 

Kesin kaydını tamamlayan öğrenciler yükseköğretim kurumlarında daha önce alarak, başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için 24 Eylül 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler. MUAFİYET başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve muafiyet istedikleri ders veya derslerle ilgili belgeleri (muaf olmak istedikleri dersi aldıkları üniversite tarafından onaylı ve imzalı transkript ve ders içeriği) 24 Eylül 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon birimine elden ya da kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Komisyon başvuruları değerlendirdikten sonra, sonuçlar formasyon internet sayfasından ilan edilecektir.   

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programının birinci ve ikinci yarıyılında okutulacak olan dersler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri

Formasyon Derslerinin İsimleri

Teorik

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş 

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli (Bilgisayar Destekli Öğretim)

2

0

2

Seçmeli (Bireyselleştirilmiş Öğretim)

2

0

2

Seçmeli (Eğitim Felsefesi)

2

0

2

Seçmeli (Eğitim Sosyolojisi)

2

0

2

Seçmeli (Eğitim Tarihi)

2

0

2

Seçmeli (Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması)

2

0

2

Seçmeli (Eğitimde Program Geliştirme)

2

0

2

Seçmeli (Eğitimde Teknoloji Kullanımı)

2

0

2

Seçmeli (Gelişim Psikolojisi)

2

0

2

Seçmeli (Karakter ve Değerler Eğitimi)

2

0

2

Seçmeli (Öğretmenlik Meslek Etiği)

2

0

2

Seçmeli (Özel Eğitim)

2

0

2

Seçmeli (Rehberlik)

2

0

2

Seçmeli (Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi)

2

0

2

Seçmeli (Türk Eğitim Tarihi)

2

0

2

Seçmeli (Yaşam Boyu Öğrenme)

2

0

2

 

MUAFİYET BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

1) Kabul edilmesi durumunda muafiyet için istenen belgelerin aslını veya onaylı fotokopisini teslim etmelidirler. 

2) Ders muafiyet incelemesi Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yapılacaktır. 

3) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmalıdır. Kredileri ve içerikleri farklı olan dersler muafiyet için kabul edilmeyecektir.

4) Muafiyet talebi ilgili komisyon tarafından karara bağlanıncaya ve ilan edilinceye kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ile ilgili işlemleri başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, başvuru tarihleri dışında muafiyet talebinde bulunamaz.

 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.